Regulamin sklepu

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.riznykschool.com prowadzony jest przez Maksyma Riznyka, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Maksym Riznyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6832099319, REGON: 369655181

2.Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2

Definicje

1.  Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.    Użytkownik– to osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.    Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maksym Riznyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6832099319, REGON: 369655181

4.    Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

5.  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.riznykschool.com

7.    Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8.    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

10.  Konto(Konto Użytkownika)– to indywidualny dla każdego Klienta panel zamieszczony na Stronie Internetowej Portalu, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez niego Rejestracji. Są w nim gromadzone dane podane przez Użytkownika/Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

11.  Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

14.  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma(odzież, akcesoria) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

15. Usługa IPT – dostępny w Sklepie Indywidualny Plan Treningowy(IPT) będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usługi IPT (Indywidualny Plan Treningowy).

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1.    Adres Sprzedawcy: Maksym Riznyk Czarnochowice 335 32-020 Wieliczka

2.    Adres e-mail Sprzedawcy: info@riznykschool.com

3.    Numer telefonu Sprzedawcy: +48788284943

4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 69 2490 0005 0000 4000 6929 0555 

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00 

§ 4

Wymagania techniczne

1.   Do korzystania z Portalu, w tym zakładania Konta Użytkownika, przeglądania  asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty i Usługi, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer,

b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.    włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.    Przeglądanie asortymentu Portalu i Sklepu wymaga założenia Konta zgodnie z postanowieniami §6. 

3.    Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.   Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.  Indywidualne Plany Treningowe są wysyłane Konsumentowi drogą elektroniczną, a za wysyłkę Klient nie ponosi żadnych kosztów.

6.    Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

7. Maksymalna waga paczki wysyłanej do Konsumenta to 5kg. Po przekroczeniu tej wagi, każdorazowo naliczana jest opłata w kwocie równej opłacie za kolejną przesyłkę. Klient zostanie poinformowany o konieczności uiszczenia dodatkowych kosztów przed wysłaniem przesyłki.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1.  Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię oraz nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, nr telefonu, email, hasło.

2.    Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

3.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

1.    W celu złożenia Zamówienia należy: 

a)    zalogować się do Sklepu,

b)    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

c)    przejść do Koszyka i kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,

d)    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie wymienionym w § 9.

2.    Przed złożeniem Zamówienia Konsument ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i musi zaakceptować jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia. W przypadku niewykonania tej czynności, dokonanie Zakupu nie będzie możliwe.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.    Przesyłka pocztowa

b.    Przesyłka kurierska

c.    Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Kraków, ulica Dietla 45

2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.    Płatność przy odbiorze

b.    Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy: 

Dane do przelewu:

Maksym Riznyk 

Alior Bank nr rachunku: 69 2490 0005 0000 4000 6929 0555

Kod BIC(SWIFT): ALBPPLPW

IBAN : PL69 2490 0005 0000 4000 6929 0555

c.    Płatności elektroniczne PayU

d.    Płatność kartą płatniczą przez system PayU

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.    W przypadku wyboru przez Klienta: 

a.  płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.   płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą Klient zobowiązany jest do dokonania płatności bezpośrednio przy zakupie.

c.   płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient zobowiązany jest dokonać płatności bezpośrednio przy zakupie i odebrać przesyłkę w ustalonym mailowo lub telefonicznie terminie, po otrzymaniu informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4.  Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

6.  W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7.    Dostawa Produktu odbywa się na całym świecie.

8.    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”, w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

9.    Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1.   Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.   W przypadku Usługi ITP, czas na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia dokonania zakupu tejże usługi.

4.  Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.    Skutki odstąpienia od Umowy:

a.   W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.   Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.    Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g.   Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w

zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, dlatego to prawo nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zamówienia usługi IPT,

b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.    w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e.    w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f.     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g.    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i.      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j.      o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

12. W związku z tym, Użytkownik może tracić prawo do odstąpienia od umowy ze Sprzedawcą w ramach Usługi IPT w uzasadnionych przypadkach. Szczegółowy opis tych przypadków znajduje się w § 11 niniejszego Regulaminu.

§ 11

Usługa IPT- Indywidualny Plan Treningowy

1. Usługa Indywidualny Plan Treningowy polega na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z planu treningowego przygotowanego przez Sprzedawcę na podstawie informacji przekazanych przez Klienta w trakcie zamawiania usługi poprzez wypełnienie Ankiety. 

2. Szczegółowy zakres usługi zależy od wyboru dokonanego przez Klienta i jest każdorazowo przedstawiony Klientowi przez Sprzedawcę na stronie internetowej przy wyborze odpowiedniej usługi. Klient ma możliwość wyboru usługi IPT w 3 wariantach:

a.    Plan treningowy Standard, na 1 miesiąc,

b.    Plan treningowy Medium, na 2 miesiące,

c.    Plan treningowy Pro, na 3 miesiące.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za treść informacji przekazanych Sprzedawcy, na podstawie których Sprzedawca przygotowuje plan treningowy przeznaczony dla Klienta.

1.   Sprzedawca zaleca, aby przed skorzystaniem z usługi Użytkownik skonsultował z właściwym lekarzem jej wpływ na stan zdrowia Użytkownika. 

2.    Sprzedaca zastrzega, aby z planów treningowych nie korzystały osoby cierpiące na: 

a.    choroby układu sercowo-naczyniowego (przebyte zawały serca, wady serca, tętniaki),

b. choroby układu wydzielniczego (cukrzyca, insulinooporność, zespół Cushinga, Zespół Policystycznych Jajników),

c.    choroby układu pokarmowego(przepukliny, osoby z wyłonioną stomią),

d.    choroby układu oddechowego, zwłaszcza niewydolność układu oddechowego,

e.    chorobyukładu nerwowego(padaczka, polineuropatie, udary w wywiadzie, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne),

f.     choroby układu moczowego(osoby z wyłonioną urostomią, niewydolność nerek),

g.    choroby układu kostno-stawowego(wady kręgosłupa, przepukliny kręgosłupa, urazy stanowiące przeciwwskazanie do podjęcia treningu siłowego, dysfunkcje narządu ruchu, reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa, rwa kulszowa, osoby posiadające protezę stawu),

h.    choroby układu immunologicznego: borelioza, toczeń, osoby z zaburzeniami odporności.

i.  a także: kobiety w ciąży, kobiety w połogu, osoby odbywające rehabilitację, osoby w okresie rekonwalescencji po zabiegach i operacjach, osoby w trakcie radio i chemioterapii, osoby cierpiące na zaburzenia natury psychicznej, zwłaszcza dające objawy somatyczne, osoby z przewlekłymi chorobami zapalnymi, osoby chore na nowotwory oraz wszelkie jednostki chorobowe, które w opinii trenera uniemożliwiają realizację usługi IPT.

7.  Sprzedawca informuje, że oczekiwany efekt, jaki ma przynieść korzystanie z Usługi IPT może nie zostać osiągnięty, z powodu nieodpowiedniego wykonywania ćwiczeń przez Użytkownika.

8. Użytkownik w trakcie  zamawiania usługi IPT  musi oświadczyć, że jest zdrowy i nie zna przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Indywidualnego Planu Treningowego, który zostanie przygotowany przez Sprzedawcę, zwaszcza tych, które zostały wymienione w Regulaminie. Następuje to poprzez wybór odpowiedniego pola w Ankiecie.

9. Usługa IPT jest przygotowywana indywidualnie dla każdego Użytkownika i służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

10. Usługa IPT jest realizowana poprzez dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, dlatego Użytkownik przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

11. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi IPT Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Dokonuje się to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu zamówienia. Jest to równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy przez Użytkownika.

12. W pozostałych przypadkach Usługa IPT będzie realizowana po upływie 14 dni. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika.

§ 12

Reklamacja 

1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.    Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.  W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 

4.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy przy wykorzystaniu wzoru Formularza Reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.  Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.  Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym Maksym Riznyk oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym.

2.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

3.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

4.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2018

ałącznik nr 1

Formularz Odstąpienia od umowy*

Adresat: Maksym Riznyk, Czarnochowice 335, 32-020 Wieliczka

Nr telefonu: +48788284943

Email: info@riznykschool.com 

Niniejszym odstępuję od Umowy Sprzedaży następujących towarów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Z powodu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy/odbioru**:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Konsumenta: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr paragonu/faktury**:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę dokonać zwrotu należności na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób**

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Data:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta:***

…………………………………………………………………………………………………………………………………

*Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

**Niepotrzebne skreślić

*** Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

Załącznik nr 2

Formularz Reklamacyjny*

………………., dn…………. 20…. r. 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KONSUMENTA: 

Imię i Nazwisko: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

PRZEDMIOT REKLAMACJI: 

Data nabycia towaru: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa towaru:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr paragonu/faktury:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Kiedy wady zostały stwierdzone: …………………………………………………………………………………………………………………………………

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO: 

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad, 

(___) usunięcie wady, 

(___) obniżenie ceny, 

(___) odstąpienie od umowy

………………………………………………..

(czytelny podpis reklamującego**) 

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia; 

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 

2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu. 

3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy – na koszt Sprzedawcy – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową. 

4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c. 5. Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c. 

6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego z dowodem zakupu (najlepiej oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu). 

7. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni. 

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48788284943 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00-17:00. 

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI 

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania reklamacji:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba rozpatrująca reklamację:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Data rozpatrzenia reklamacji:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

*Niepotrzebne skreślić

**Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

……………………………………………………….

Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy**

Załącznik nr 3

Koszty Wysyłki

Dostępną metodą są płatności za przesyłki krajowe i zagraniczne jest przedpłata.

Poniżej szczegółowy cennik wysyłki*:

1. Wysyłka krajowa

Paczka: 20 złotych

2.Wysyłka zagraniczna

Europa

Strefa 1:

Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Dania,  Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, Włochy, Wielka Brytania

Paczka: 70 złotych

Strefa 2:

Czechy, Słowacja

Paczka: 50 złotych

Świat

Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Ameryka Środkowa, Australia i Oceania, Azja

*UWAGA! 

Cennik dotyczy paczki o maksymalnej wadze 5kg. 

Przy przekroczeniu tej wagi, Konsument zobowiązany jest ponieść koszt przesyłki kolejnej paczki według niniejszego cennika.