...

Regulamin

 

§ 1 Postanowienia wstępne 

1. Portal internetowy dostępny pod adresem internetowym www.riznykschool.com prowadzony jest przez Maksyma Riznyka, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Maksym Riznyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6832099319, REGON: 369655181

2.Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników i określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Maksym Riznyk(zwaną dalej „Sprzedawcą”), za pośrednictwem portalu internetowego riznykschool.com (zwanego dalej: „Portalem”).

§ 2 Definicje 

1.    Użytkownik – to osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.    Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maksym Riznyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6832099319, REGON: 369655181, będącą jednocześnie właścicielem Portalu.

3.  Konto Użytkownika(Konto) – to indywidualny dla każdego Użytkownika panel zamieszczony na Stronie Internetowej Portalu, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji. Są w nim gromadzone dane podane przez Użytkownika/Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

4.  Hasło– to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Portalu wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Portalu.

5. Strona Internetowa Portalu – to strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie riznykschool.com

6.   Treść cyfrowa – to dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

7.  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

8. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.riznykschool.com

9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

10.  Regulamin – niniejszy regulamin Portalu.

11.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

12.  Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

13.  Formularz rejestracji – formularz dostępny w Portalu, umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.

14.  Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

15.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

16.  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma(odzież, akcesoria) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

17.  Usługa IPT – dostępny w Sklepie Indywidualny Plan Treningowy(IPT) będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

18.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usługi IPT (Indywidualny Plan Treningowy).

§ 3 Kontakt z Portalem

1.    Adres Sprzedawcy: Maksym Riznyk Czarnochowice 335 32-020 Wieliczka

2.    Adres e-mail Sprzedawcy: info@riznykschool.com

3.    Numer telefonu Sprzedawcy: +48788284943

4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 69 2490 0005 0000 4000 6929 0555

5.    Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.    Użytkownik może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00 

§ 4 Wymagania techniczne 

1.    Do korzystania z Portalu, w tym zakładania Konta Użytkownika, przeglądania  asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty i Usługi, niezbędne są:

a.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer,

b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.    włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne 

1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika. 

2.    Przeglądanie asortymentu Portalu i Sklepu wymaga założenia Konta zgodnie z postanowieniami §6. 

3.    Wszelkie prawa do Portalu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Portalu, a także do wzorców, formularzy i logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

4.    W celu założenia Konta Użytkownika na Portalu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

5.    Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Portalu, Strony Internetowej Portalu lub usług świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

6.    Sprzedawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, a zwłaszcza stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

7.    Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Portalu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Portalu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 6 Zakładanie Konta Użytkownika w Portalu

1.    Aby założyć Konto Użytkownika należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:  imię oraz nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, nr telefonu, email, hasło.

2.    Założenie Konta Użytkownika w Portalu jest bezpłatne.

3.    Logowanie się na Konto Użytkownika odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.    W trakcie wypełniania Formularza rejestracji, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i musi zaakceptować jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, aby móc zarejestrować konto.

5.    Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.

§ 7 Polityka Prywatności 

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług portalu internetowego www.riznykschool.com poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Maksym Riznyk

z siedzibą w Czarnochowice 335 32-020 Wieliczka

NIP  6832099319  REGON 369655181

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym i podmiotom trzecim. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

·         poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

·         poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz § 7 Polityka Plików Cookies).

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony 

internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.riznykschool.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

1.    Portal zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron Portalu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Sprzedawca jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Sprzedawca wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

a.    świadczenia usług oferowanych przez Portal i Sklep,

b.   dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

c. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Portalu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

d.    możliwości logowania do Portalu;

e.    utrzymania logowania Użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Portal stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

7. Sprzedawca informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki cookies z których korzysta Portal (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści wprowadzonych do Formularza Rejestracji, poprawiania ich oraz usunięcia.

Źródło:  www.ciasteczka.org.pl

§ 9 Usługi nieodpłatne

1.    Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji usługi nieodpłatne: Formularz kontaktowy i Prowadzenie Konta Użytkownika. Są one świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

3.    Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Portalu wiadomości do Sprzedawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Portalu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.

4.    Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.

5.  Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w §6 Regulaminu.

6. Użytkownik w ramach Konta Użytkownika ma możliwość utworzenia oraz publikacji profilu Użytkownika, zawierającego w szczególności informacje o postępach w treningach oraz zdjęć Użytkownika;

7.  Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może samodzielnie usunąć Konto Użytkownika albo zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Jest to równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zgodnie z §11.

8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Sprzedawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Portalu lub inne działania hakerskie.

9. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną. 

10. Sprzedawca drogą elektroniczną zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 10 Usługa IPT- Indywidualny Plan Treningowy

1.    Użytkownik może zakupić Usługę IPT w Sklepie po uprzednim założeniu Konta Użytkownika.

2.    Usługa Indywidualny Plan Treningowy polega na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z planu treningowego przygotowanego przez Sprzedawcę na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi poprzez wypełnienie Ankiety. 

3.    Szczegółowy zakres usługi zależy od wyboru dokonanego przez Użytkownika i jest każdorazowo przedstawiony Użytkownikowi przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu przy wyborze odpowiedniej usługi. Użytkownik ma możliwość wyboru usługi IPT w 3 wariantach:

a.    Plan treningowy Standard, na 1 miesiąc,

b.    Plan treningowy Medium, na 2 miesiące,

c.    Plan treningowy Pro, na 3 miesiące.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść informacji przekazanych Sprzedawcy, na podstawie których Sprzedawca przygotowuje plan treningowy przeznaczony dla Użytkownika. 

5.  Sprzedawca zaleca, aby przed skorzystaniem z usługi Użytkownik skonsultował z właściwym lekarzem jej wpływ na stan zdrowia Użytkownika. 

6.    Sprzedaca zastrzega, aby z planów treningowych nie korzystały osoby cierpiące na: 

a.    choroby układu sercowo-naczyniowego(przebyte zawały serca, wady serca, tętniaki),

b. choroby układu wydzielniczego( cukrzyca, insulinooporność, zespół Cushinga, Zespół Policystycznych Jajników),

c.    choroby układu pokarmowego(przepukliny, osoby z wyłonioną stomią),

d.    choroby układu oddechowego, zwłaszcza niewydolność układu oddechowego,

e.    chorobyukładu nerwowego(padaczka, polineuropatie, udary w wywiadzie, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne),

f.     choroby układu moczowego(osoby z wyłonioną urostomią, niewydolność nerek),

g.    choroby układu kostno-stawowego(wady kręgosłupa, przepukliny kręgosłupa, urazy stanowiące przeciwwskazanie do podjęcia treningu siłowego, dysfunkcje narządu ruchu, reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa, rwa kulszowa, osoby posiadające protezę stawu),

h.    choroby układu immunologicznego: borelioza, toczeń, osoby z zaburzeniami odporności.

i.   a także: kobiety w ciąży, kobiety w połogu, osoby odbywające rehabilitację, osoby w okresie rekonwalescencji po zabiegach i operacjach, osoby w trakcie radio i chemioterapii, osoby cierpiące na zaburzenia natury psychicznej, zwłaszcza dające objawy somatyczne, osoby z przewlekłymi chorobami zapalnymi, osoby chore na nowotwory oraz wszelkie jednostki chorobowe, które w opinii trenera uniemożliwiają realizację usługi IPT.

7.  Sprzedawca informuje, że oczekiwany efekt, jaki ma przynieść korzystanie z Usługi IPT może nie zostać osiągnięty, z powodu nieodpowiedniego wykonywania ćwiczeń przez Użytkownika.

8. Użytkownik w trakcie  zamawiania usługi IPT  musi oświadczyć, że jest zdrowy i nie zna przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Indywidualnego Planu Treningowego, który zostanie przygotowany przez Sprzedawcę, zwaszcza tych, które zostały wymienione w Regulaminie. Następuje to poprzez wybór odpowiedniego pola w Ankiecie.

9. Usługa IPT jest przygotowywana indywidualnie dla każdego Użytkownika i służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

10. Usługa IPT jest realizowana poprzez dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, dlatego Użytkownik przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

11. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi IPT Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Dokonuje się to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zamówienia. Jest to równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy przez Użytkownika.

12. W pozostałych przypadkach Usługa IPT będzie realizowana po upływie 14 dni. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy(Usługa IPT)

1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b.    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

c.    o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

2. W powyższych przypadkach Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy ze Sprzedawcą w ramach Usługi IPT.

3. W pozostałych przypadkach Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny.

4. W przypadku Usługi ITP, czas na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia dokonania zakupu tejże usługi.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również przy użyciu  formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a.    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.

c.    Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§ 12 Reklamacja  

1.  Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. 

2.  Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 13 Rozwiązanie umowy 

 1.  Zarówno Użytkownik, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem tejże umowy oraz postanowień w ustępie 2.
 2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.

§ 14 Publikowane treści 

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Użytkownik oświadcza, że:

a.    jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści,

b.  umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §8 i §9 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,

c.    wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez Sprzedawcę,

d. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do:

a. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §8 i §9 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody,

b. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §8 i §9 Regulaminu treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §14 Regulaminu.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §8 i §9 Regulaminu, które mogłyby w szczególności:

a.   zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

b.  naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,

c. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (min. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),

d.    pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy,

e. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §14 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w  §8 i §9 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę zamieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu.

§ 15 Zgłaszanie zagrożenia i naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Powiadomienie następuje za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Dane kontaktowe do Sprzedającego znajdują się w §3 Regulaminu.

3. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Portalu  treści będących przyczyną naruszenia. 

§ 16 Dane osobowe w Portalu internetowym

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Portalu internetowego jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez niego usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Jest to POCZTA POLSKA S.A.(KRS: 0000334972, REGON: 010684960, NIP: 5250007313).

b.   W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. Są to: PAYPAL POLSKA SP Z O.O.(KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225) oraz PAYU S.A.(KRS: 0000274399, REGON: 300523444, NIP: 7792308495).

4. Użytkownik  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Rejestracji skutkuje brakiem możliwości jej dokonania. 

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§ 17 Regulamin rezerwacji na zajęcia w Klubie Fitness Riznyk Street Workout School

 1. Rezerwacje na zajęcia odbywają się przy użyciu systemu rezerwacji Fitssey.
 2. Użytkownik do dokonania rezerwacji musi założyć konto Fitssey na stronie internetowej lub przy użyciu aplikacji.
 3. Na portalu lub aplikacji dostępny jest grafik zajęć wraz z aktualną ilością wolnych miejsc na zajęcia.
 4. Najwcześniej można zapisać się na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Najpóźniej można zapisać się na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 6. Na każde zajęcia jest przewidzianych 15 miejsc standardowych oraz 3 miejsca rezerwowe.
 7. W przypadku odwołania zajęć przez któregoś z Użytkowników z listy standardowej, pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej dostanie informację o możliwości wzięcia udziału w zajęciach.
 8. W przypadku niemożności wzięcia udziału w zajęciach, można je odwołać najpóźniej na 3 godziny przed ich rozpoczęciem. Po tym terminie nie ma możliwości odwołania zajęć.
 9. W przypadku trzykrotnego nieodwołania zajęć i nieobecności, Użytkownik przez kolejne 2 tygodnie będzie miał zablokowaną możliwość rezerwacji zajęć.
 10. Osoby pierwszorazowe proszone są o zapisanie się w pierwszej kolejności na Grupę A0, następnie na A1. W innym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 788284943 lub mailowy na adres: riznykstreetworkoytschool@gmail.com
 11. Osoby pierwszorazowe, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru przy ankiecie rezerwacyjnej.
 12. Do danych osobowych Użytkowników maj zastosowanie §7 dotyczący Polityki Prywatności oraz przepisy RODO.

§ 18 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Portalu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2018

Załącznik nr 1

Formularz Odstąpienia od umowy*

Adresat: Maksym Riznyk, Czarnochowice 335, 32-020 Wieliczka

Nr telefonu: +48788284943

Email: info@riznykschool.com

Niniejszym odstępuję od Umowy Sprzedaży następujących towarów:

………………………………………………………………

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.